Historie

Korte træk  fra historien.

Den 23. September 1919 samledes 8 Odd Fellows, alle bosiddende på Langeland til møde på Hotel Langeland med det formål at danne en Odd Fellowforening på Langeland.
Følgende 7 var brødre i Loge nr. 29, SCT. NICOLAJ i Svendborg: Købmand, senere Kgl. Vejer & Måler Barenkop Jensen.
Politiassistent J. Frederiksen
Fabrikant L. P. Weidemann
Boghandler C. Jenssen-Tusch , alle fra Rudkøbing.
Købmand Alfred Hansen
Hotelejer S. Schou
Slagtermester H. Buch , alle fra Bagenkop
Fabrikant H. P. Rønje , der kom fra Loge nr. 27, ANSGAR, Aalborg. Ansøgning til Storlogen  og godkendelse af foreningen under navnet KONG HUMBLE blev afsendt, og svaret forelå omgående med positivt resultat.
Hvorledes man kom ind på navnet KONG HUMBLE, eller hvem der foreslog det, vides ikke, men forskellige navne har åbenbart været på tale, for i et referat fra et af de sidste møder i foreningen ønsker Broder Alfred Hansen navnet KONG HUMBLE fastholdt, for som Broderen sagde : I Saxo Grammaticus – Danmarks Riges Krønike – er KONG HUMBLE nævnt som en god og viis mand, hvis navn vi skal være stolte af at bære .
En bygning af passende størrelse og kvalitet skulle der også bruges. De første par år var der mange mere eller mindre brugelige forslag fremme. I december 1923 forespurgte en avlsbruger Jørgensen, om foreningen kunne bruge KFUMs bygning , som ligger lidt længere nede af Ahlefeldtsgade. Den var nemlig til salg for 25000 kroner. Salen der skulle bruges til logesal, var 15 alen lang, og hvis man tog to små værelser med, ved at fjerne en væg, kunne den blive 17 alen lang og blive på 163 kvadratalen ( 65 Kvadratmeter ).
Budgettet lød på 25000 kroner for bygningen, omkostninger 1500 kroner og inventar 12000 kroner. Det var mange penge efter datidens forhold, men det har øjensynlig været godt gennemarbejdet og set tilforladeligt ud, for en besøgende broder fra en anden Loge fandt opstillingen for ” god og ædruelig ”.!
Institueringen af Loge nr. 57 KONG HUMBLE , fandt sted den 26 oktober 1924 kl. 10.00 under ledelse af Deputeret Storsire br. Chr. Skeel, Distriktsdeputeret Storsire br. E. C. Egede og Stormarskal br. Vilh. Lundstrøm.
Kl. 12.oo var der arrangeret frokost, og den blev holdt hos hotelejer br. V. Andersen i Spodsbjerg.  I dagens anledning havde man lejet et særtog som klarede transporten til Spodsbjerg.
Der blev givet mange smukke gaver, men der skal blot nævnes én af dem, nemlig tæppet der ligger midt i logesalen, og som er en vigtig del af udsmykningen. Det blev syet i fællesskab af flere af brødrenes hustruer og overrakt på institueringsdagen.
Logen startede med 27 brødre og 2 nye blev indviet på selve dagen.
I slutningen af 50erne begyndte man at tale om en eventuel udvidelse af vores daværende logebygning. Udvidelse blev det ikke til, men der viste sig et alternativ, idet bygningen som vi bor i i dag og som dengang var Teknisk Skole, kunne erhverves for 60000 kroner. I begyndelsen af 1961 lå tegningerne klar til ombygning og indretning af bygningen, og kort tid efter gik brødrene i gang, for det foregik med frivillig arbejdskraft, og der blev vist stor offervilje og energisk indsats fra brødrenes side.
Det kneb dog lidt med at overholde tidsplanen, men da daværende Storsire br. Johs. Petersen i et brev til logen lod forstå, at han  i hvert fald ville indfinde sig med sine embedsmænd den 10. December, ja – så var det om at hænge i !.  
Det lykkedes – og søndag den 10. December 1961 blev en af de helt store mærkedage i vor loges historie. Den dag kunne brødrene tage deres nye logebygning i brug, og det skete med megen festivitas.
Bygningen her i Ahlefeldtsgade har naturligvis også sin historie. Byggeriet blev planlagt og udført af Håndværker- og Industriforeningen, der var blevet oprettet i 1877 som en afdeling af Borgerforeningen. Teknisk Skole havde på de tider til huse i en ældre bygning i Østergade, men pladsen var blevet for trang. Derfor opførte man denne bygning i 1891 for 16000 kroner. Tegninger og overslag blev udført af arkitekt Schwanenflugel, der i øvrigt få år inden havde tegnet kapellerne i Ristinge og Kædeby.  
Om byggeriet blev der lavet
en oversigt, som blev oplæst ved grundstensnedlæggelsen, og denne oversigt plus nogle af datidens mønter blev lagt ned i en smal glaskrukke og denne igen i et kobberhylster med tætsluttende låg, hvorpå formanden murede det ned i bygningens sydvestlige hjørnepille.
Bygningen blev indviet til Teknisk Skole den 24. Januar 1892 og sangkredsens medvirken kastede glans over festen. Daværende Provst Nielsen foretog den egentlige indvielse og gjorde opmærksom på , at åndens og håndens arbejde er lige meget værd, derfor skal åndens og håndens snilde her gå i pagt med hinanden,----og disse ord synes også at passe godt til bygningens nuværende anvendelse.